Advertisement
Strona główna arrow Program arrow 100 Konkretów
100 Konkretów Utwórz PDF Drukuj
30 września 2007 r.

Program Lewicy i Demokratów

Jesteśmy z Wami.

Jesteśmy z Wami, bo na tym polega rola współczesnej, demokratycznej lewicy i demokratycznego centrum: być z ludźmi, wsłuchiwać się w ich głosy. Jesteśmy z Wami, ponieważ nam także marzy się państwo silne - ale silne zbiorowością i poczuciem wolności swoich obywateli, a nie struktur, które tę wolność krępują.

Władza państwowa ma być odpowiedzialna, a nie wszechwładna. Ma służyć narodowi, a nie stawać się narzędziem strachu i represji. Powinna tworzyć klimat solidarnego działania i przyjaźni z sąsiednimi narodami, powinna budować, nie zaś niszczyć.

Jesteśmy z Wami i razem z Wami chcemy być częścią nowoczesnej Europy. Częścią świata tolerancji, wolności i szacunku dla poglądów drugiego człowieka. Mówimy wprost: będziemy chronili ludzi samotnych, ludzi potrzebujących pomocy, ludzi poniżanych z powodu swojej odmienności. Każdy mieszkaniec Polski - Polak, Białorusin, Ukrainiec, Żyd, głęboko wierzący i ateista, zdrowy i silny, słaby i niepełnosprawny, hetero i homoseksualista, może liczyć na naszą pomoc. Taka powinna być Polska, kraj Chopina, Miłosza i Skłodowskiej, kraj Wałęsy i Jana Pawła II. Na tym opiera się nasza tożsamość - na szacunku do ludzi. Do wszystkich ludzi.

W państwie, którego obywatele korzystają z pełni wolności, świecka władza musi oddzielić swoje powinności od powinności Kościoła. Musi gwarantować kobietom prawo do samodzielnego decydowania o macierzyństwie. Musi zapewniać płacę minimalną na godziwym poziomie. Musi chronić obywatela poprzez system bezpieczeństwa socjalnego i ułatwiać mu życie dzięki sprawnej sieci drogowej i kolejowej. I musi być sprawnie zarządzane, rękami fachowców, a nie ignorantów.

Nie obiecujemy ciągłego obniżania podatków, ponieważ chcemy zadbać o najwyższy poziom edukacji, o stypendia dla uczniów i studentów, o dobrą opiekę zdrowotną, o kulturę narodową. Możemy zadbać o własne środowisko naturalne, czyniąc z ekologii nasz wielki, narodowy atut.

Tak widzimy sens i cele istnienia lewicy i demokratycznego centrum w Polsce. Chcemy, by ludzie tutaj czuli się po prostu dobrze. I będą się czuli dobrze.

Jesteśmy z Wami. Lewica i Demokraci.


          OCHRONA ZDROWIA OBYWATELI

 

 1. Rozwiniemy programy powszechnych badań profilaktycznych w celu osiągnięcia europejskich wskaźników wczesnego wykrywania chorób nowotworowych, jako warunku ich skutecznego leczenia. Zwiększymy dostęp pacjentów do nowoczesnych leków m. in. stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych i chorób układu krążenia.
 2. Skrócimy czas oczekiwania na wizyty u specjalistów poprzez zwiększenie nakładów i wprowadzenie standardów organizacji telefonicznej i internetowej rejestracji pacjentów.
 3. Zapewnimy odpowiednią liczbę lekarzy i pielęgniarek poprzez zwiększenie liczby miejsc w uczelniach i szkołach medycznych, finansowanie kosztów specjalizacji ze środków budżetowych dla wszystkich absolwentów oraz poprzez znaczące podwyższenie wynagrodzeń pracowników medycznych.
 4. Damy ubezpieczonym możliwość przeprowadzania badań specjalistycznych w placówkach publicznych na własny koszt, gdy chcą zrezygnować z kolejki - pod warunkiem pełnego wykonania kontraktu z NFZ.
 5. Przekształcimy samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w samorządowe spółki użyteczności publicznej - celem poprawy zarządzania placówkami publicznymi i wprowadzenia mechanizmów zapobiegających powstawaniu zadłużenia.
 6. Wprowadzimy konkurencyjność w służbie zdrowia. Widzimy w jej systemie miejsce dla prywatnych zakładów. Podstawowe finansowanie usług będzie zapewniać system ubezpieczeń. Uwzględnimy możliwość odpłatności za dodatkowe usługi, co pozwoli zwiększyć środki na wynagrodzenia lekarzy i pielęgniarek i powstrzyma ich przed wyjazdem z Polski.
 7. Wprowadzimy kompleksowy program pomocy publicznej i restrukturyzacji zadłużenia dla kilkudziesięciu najbardziej zadłużonych szpitali, pod warunkiem przyjęcia programów naprawczych.
 8. Przekażemy wszystkie szpitale samorządowe w gestię samorządu wojewódzkiego: to warunek konieczny do zaplanowania racjonalnej sieci szpitali.
 9. Utworzymy Agencję ds. Taryf do ustalania i negocjowania z reprezentatywną organizacją świadczeniodawców stawek płaconych za usługi medyczne.

  SFERA BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO
   
 10. Stworzymy - we współpracy ze związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi - Narodowy Program Walki z Ubóstwem. Program ten, na podstawie kategorii takich, jak minimum socjalne i minimum egzystencji, będzie koncentrował pomoc społeczną na osobach, których dochody nie pozwalają na przekraczanie tych minimów. Jego celem będzie dobór odpowiednich instrumentów pomocy i skoncentrowanie ich na osobach, których dochody nie pozwalają na przekroczenie tych minimów.
 11. Bez obaw o eksmisję. Każdy lokator znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej otrzyma dodatek mieszkaniowy. Zwiększymy dostępność mieszkań czynszowych dla młodych rodzin i osób o skromnych dochodach poprzez umowy między państwem lub gminą a deweloperami.
 12. Zmienimy niesprawiedliwy system wspomagania rodzin posiadających dzieci, dyskryminujący rodziny rolników, bezrobotnych i o niskich dochodach, które nie mogą skorzystać z ulgi podatkowej na dzieci w wysokości 1145 zł rocznie. Dla tych rodzin wprowadzimy zasiłki na dzieci w wysokości identycznej jak ulga podatkowa. Sukcesywnie wprowadzać będziemy zasiłki progresywne, rosnące wraz z wiekiem dziecka.
 13. Wznowimy funkcjonowanie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Rząd będzie zobowiązany do przedstawiania Sejmowi corocznego raportu o stanie dialogu społecznego
 14. Dokończymy - w pełnym dialogu ze związkami zawodowymi - reformę emerytalną, wprowadzimy emerytury pomostowe.
 15. Dokonamy waloryzacji emerytur i rent w stopniu nie tylko wyrównującym inflację, ale zapewniającym emerytom odpowiedni udział we wzroście dochodu narodowego
 16. Płacę minimalną będziemy podwyższać w uzgodnieniu z Komisją Trójstronną. Nastąpi ratyfikowanie Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej płacy godziwej.
 17. Koniec z bezdomnością. Utworzymy system wsparcia finansowego dla samorządów budujących noclegownie i schroniska.
 18. Podejmiemy działania służące osiągnięciu co najmniej 6-procentowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zapewnimy bezpłatny dostęp do sieci Internetu i ulgowy dostęp do dóbr kultury dla osób niepełnosprawnych.
   
  EDUKACJA
   
 19. Wdrożymy reformę podręczników szkolnych: ograniczenie wiedzy encyklopedycznej, w myśl zasady: mniej wkuwania - więcej myślenia. Nauka filozofii i podstaw nowoczesnej gospodarki, lekcje oświaty seksualnej.
 20.  Interszkoła: podwoimy liczbę komputerów w szkołach, zapewnimy bezpłatny dostęp szkół do sieci Internetu. Cel - komputer na każdej szkolnej ławce.
 21. Nauka w grupach, wychowanie w duchu tolerancji dla innych poglądów i poszanowaniu dla człowieka, bez względu na rasę, narodowość czy orientację seksualną. Stopnie z religii - wystawiane na osobnym świadectwie. Język angielski powszechnie od pierwszej klasy. Wprowadzimy zasadę równych szans: każdy potrzebujący tego uczeń lub student będzie miał dostęp do stypendium.
 22. Szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych w każdej szkole: rozwijających, wyrównawczych, sportowych. W ramach walki z przestępczością zwiększymy nakłady na pracę wychowawczą, kulturalną i sportową z młodzieżą trudną.
 23. Pięciolatki - do zerówki, sześciolatki - do pierwszej klasy. Wprowadzimy 4-letnie liceum ogólnokształcące. Odbudujemy szkolnictwo zawodowe.
 24. Przyjazne szkoły: maksimum 400 uczniów w podstawówce i gimnazjum, 600 uczniów w szkole ponadgimnazjalnej. Przyjazne klasy: maksimum 20 uczniów w podstawówce, 22 w gimnazjum, 24 w liceum. Decyzja o mundurkach pozostawiona w gestii szkoły, rodziców i uczniów - bez  przymusu. Szkoła integracyjna: dzieci niepełnosprawne będą uczyć się razem z pełnosprawnymi. Budynki szkolne będą sukcesywnie dostosowywane do potrzeb niepełnosprawnych.
 25. Wprowadzimy bezpłatne doskonalenie zawodowe dla nauczycieli, zapewnimy im dostęp do komputerów, zwiększymy dodatki dla wychowawców i liczbę godzin wychowawczych.
 26. Radykalnie zwiększymy liczbę przedszkoli, aby objąć wychowaniem przedszkolnym w ciągu czterech lat co najmniej 70% dzieci - zwłaszcza na wsi. 
 27. Samorządy o dużym poziomie bezrobocia otrzymają większą subwencję oświatową. Płace nauczycieli będą rosły wyraźnie szybciej niż średnia krajowa.
 28. Budżet państwa będzie finansowo wspierał rozwój wyższych uczelni publicznych. Utworzymy uniwersytet w Kielcach. Uniwersytetom w  Bydgoszczy, Rzeszowie, Białymstoku i Warmińsko-Mazurskiemu udzielimy wsparcia w działaniach na rzecz rozszerzenia kadry profesorskiej.
   
  BEZPIECZNE PAŃSTWO, BEZPIECZNI OBYWATELE
   
 29. Stworzymy 5000 etatów w Państwowej Straży Pożarnej. Zwiększymy zatrudnienie w komendach policji i dokończymy proces zmiany uzbrojenia policjantów na odpowiadające współczesnym normom walki z przestępczością.
 30. Utworzymy ogólnopolski zintegrowany system koordynacji działań ratunkowych i antykryzysowych wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu łączności służb ratowniczych. Rozpoczniemy wdrażanie systemu łączności specjalnej Tetra - dla polskiej policji.
 31. Wyposażymy służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne w narzędzia informatyczne umożliwiające monitoring i alarmowanie. Ten proces dotyczyć musi także małych miejscowości, a nie jedynie, jak dotychczas, dużych miast.
 32. Przyśpieszymy profesjonalizację polskiego wojska. Każdego roku będzie się zwiększała o 5 % (około 4000) liczba żołnierzy zawodowych, przede wszystkim podoficerów i szeregowych zawodowych.
 33. Przerwiemy niemoc w zakresie koniecznych decyzji o wprowadzaniu nowoczesnego uzbrojenia. Rozstrzygniemy przetargi dotyczące wprowadzenia nowoczesnych śmigłowców bojowych i transportowych, nowego samolotu szkolno-bojowego dla sił powietrznych, koniecznych aplikacji pojazdów specjalistycznych na bazie KTO Rosomak.
 34. Odbudujemy zerwane obecnie współdziałanie między MON, a wszystkimi środowiskami kombatantów, emerytów i rencistów wojskowych.
   
  POLSKA DEMOKRATYCZNA, PRAWORZĄDNA, PONADPARTYJNA
   
 35. Powołamy Komisję ds. przeglądu postanowień Konstytucji, dotyczących:
  - możliwości przeciwdziałania procesowi zawłaszczania państwa przez partie polityczne
  - ewentualnych korekt, wynikających z przynależności do Unii Europejskiej
  - doświadczeń dziesięciolecia obowiązywania ustawy zasadniczej
  Komisja powinna być złożona z przedstawicieli parlamentu, byłych Prezydentów, Premierów i Marszałków Sejmu wolnej Rzeczypospolitej, Prezesów Trybunału Konstytucyjnego oraz wybitnych konstytucjonalistów.
 36. Doprowadzimy do uchwalenia przez Sejm  KARTY STANDARDÓW POLITYCZNYCH.
 37. Rozdzielimy stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, którym powinna zostać osoba bezpartyjna, o wysokim autorytecie moralnym (np. sędzia Sądu Najwyższego). Wprowadzimy zasadę siedmioletniej kadencyjności na tym stanowisku. Umocnimy niezależność sądów i trybunałów, anulujemy wszystkie ustawy wprowadzone przez PiS w celu ograniczenia niezależności sądownictwa.
 38. Przywrócimy służbę cywilną w administracji rządowej i wprowadzimy ją w samorządach terytorialnych. Dokonamy ustawowego określenia stanowisk o charakterze politycznym, zaś objęcie obsady pozostałych stanowisk związane będzie z procedurą jawnych, przejrzystych konkursów.
 39. Będziemy publikowali podstawowe dane o członkach rad nadzorczych i zarządach spółek skarbu państwa, wraz z podaniem ich ewentualnej przynależności partyjnej. Konkursy na stanowiska w zarządach tych spółek będą obowiązkowe.
 40. Walka z korupcją odbywać się będzie przede wszystkim poprzez jawność, społeczną kontrolę i przejrzystość działań administracji. W związku z tym przewidujemy:
  - oparte na kompetencji zasady obsadzania stanowisk;
  - pełny, nieskrępowany dostęp obywateli do informacji o podstawach decyzji administracyjnych;
  - jawność działania ministerstw (publiczne wysłuchania w trakcie przygotowywania najważniejszych projektów ustaw, możliwość zgłaszania uwag obywatelskich w Internecie, internetowe informacje o ustaleniach kierownictw ministerstw);
  - obowiązkowy rejestr korzyści i oświadczenia o braku konfliktu interesów dla doradców politycznych ministrów;
  - zakaz prowadzenia działalności gospodarczej powodującej konflikt interesów przez kontrolerów i inspektorów państwowych oraz ich bliskich;
  - upowszechnienie obowiązkowych przetargów internetowych oraz w formie jawnej aukcji dla realizacji zamówień publicznych,
  - spółki Skarbu Państwa zostaną ustawowo zobowiązane do publikowania dorocznej informacji o wszelkich darowiznach i akcjach sponsorskich.
 41. Powołamy komisje śledcze do spraw zbadania okoliczności śmierci Barbary Blidy, akcji CBA w Ministerstwie Rolnictwa oraz sposobu likwidacji WSI. Odpolitycznimy CBA: poprzez zmiany ustawowe, które sprawią, że na czele Centralnego Biura Antykorupcyjnego stanie osoba niezależna politycznie.
 42. Wzmocnimy sądową kontrolę nad stosowaniem metod operacyjnych (podsłuchy, prowokacje itp.) wobec osób, sprawujących ważne politycznie, ustawowo określone funkcje. Zgodę na takie działania powinien wydawać specjalny zespół sędziów Sądu Najwyższego.
 43. Zwiększymy do poziomu 2% możliwość dokonywania odpisów podatkowych na rzecz organizacji walczących z patologiami wśród młodzieży.
 44. Ograniczymy immunitet w taki sposób, aby nie obejmował przestępstw pospolitych. Wprowadzimy zasadę nie łączenia mandatu posła ze stanowiskiem urzędniczym poniżej ministra-członka Rady Ministrów.
 45. Wzmocnimy samorządną Rzeczpospolitą, m.in. poprzez zredukowanie urzędów wojewódzkich do wymiaru Biura Wojewody i przekazanie znacznej części jego uprawnień i środków do samorządu wojewódzkiego i marszałka województwa.
 46. Zlikwidujemy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w obecnym kształcie i zmienimy zasady wyboru członków Trybunału Konstytucyjnego. W obu przypadkach zaproponujemy takie mechanizmy kształtowania tych ciał, aby zagwarantować wybór osób o najwyższych kompetencjach i niezależnej postawie.
 47. Przekażemy archiwa Instytutu Pamięci Narodowej do archiwów państwowych i  zagwarantujemy dostęp do nich osobom zainteresowanym - tym samym proponujemy zakończenie działalności IPN w dotychczasowym kształcie. Powołamy Komisję Prawdy i Pojednania, która - wykorzystując materiały archiwalne, zeznania i oświadczenia osób zainteresowanych i pokrzywdzonych - dokonywałaby i przekazywała opinii publicznej oceny polityczne, a w razie potrzeby kierowałaby do sądu akty oskarżenia.
 48. Dokonamy nowelizacji ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu przez zaproponowanie głosowania pocztowego, dwudniowego terminu głosowania. Podejmiemy prace nad umożliwieniem głosowania elektronicznego.
    
  KRAJ WOLNYCH LUDZI
   
 49. Wyeliminujemy wszelkie przejawy cenzury w nauce i sztuce. Zapewnimy wolność badań naukowych. Zmodyfikujemy przepisy o "obrazie uczuć religijnych" i "znieważaniu najwyższych organów państwowych" w taki sposób, aby nie ograniczały one swobody wypowiedzi artystycznej i wolności słowa.
 50. Zapewnimy wolność sumienia i wyznania oraz równe traktowanie podmiotów kościelnych i niekościelnych. Stacje radiowe i telewizyjne oraz przedsiębiorstwa, prowadzone przez instytucje religijne będą traktowane tak samo jak wszystkie inne.
 51. Zdecydowanie zwalczane będą - zarówno przez działania profilaktyczne w szkołach,  jak i przez organy ścigania oraz właściwą postawę organów władzy publicznej - wszelkie formy nawoływania do przemocy, rasizmu i homofobii.
 52. Poprzez specjalne programy aktywizujące i wzrost nakładów pieniężnych będziemy przeciwdziałać faktycznej dyskryminacji osób niepełnosprawnych i osób starszych w dostępie do pracy i usług publicznych.
 53. Powstaną nieodpłatne biura pomocy prawnej, dające rzeczywiste, konstytucyjnie zagwarantowane prawo do sądu ubogim obywatelom.
 54. Wprowadzimy zmiany ustawowe, które zagwarantują pracownikom faktyczną swobodę zrzeszania się w związkach zawodowych i będą przewidywać surowe sankcje dla tych pracodawców, którzy będą utrudniali korzystanie z tego prawa.
 55. Ustawowo ograniczony zostanie czas pozbawienia wolności w formie tymczasowego aresztowania.
 56. Prawo obywateli do obiektywnej informacji zostanie zagwarantowane w zmienionej ustawie o radiofonii i telewizji. Ustawa ta zapewni rzeczywisty pluralizm w mediach i zabezpieczy media publiczne przed narzucaniem jakiejkolwiek ideologii i kierunku politycznego.
 57. Opowiadamy się za podpisaniem Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, ratyfikacją protokołu nr 12 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (możliwość skargi na przypadki dyskryminacji), protokołu dodatkowego do Europejskiej Karty Społecznej (możliwość składania skargi przez organizacje pozarządowe na systemowe naruszenia praw socjalnych) oraz Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych wraz z protokołem dodatkowym tej Konwencji.
   
  RÓWNY STATUS KOBIET I MĘŻCZYZN
   
 58. Doprowadzimy do wyrównania praw kobiet i mężczyzn na rynku pracy i możliwości wykonywania zawodu przez: ustawowe zagwarantowanie równości płacy za tę samą pracę, zwiększenie sieci bezpłatnych przedszkoli i dofinansowywanych żłobków, wprowadzenie ustawowych ojcowskich urlopów wychowawczych, wprowadzenie programu Firma Przyjazna Kobiecie, obejmującego m.in. organizowanie opieki dla dzieci pracownic, preferencyjne warunki pracy dla matek, możliwość wykonywania części obowiązków w domu i komunikacji z pracodawcą drogą elektroniczną.
 59. Wprowadzimy ustawową zasadę, że we wszystkich przypadkach, gdy właściwe organizacje społeczne są uprawnione do wysuwania kandydatur na stanowiska państwowe, będą one zobowiązane do przedłożenia organowi powołującemu dwóch osób: kobiety i mężczyzny.
 60. Utrzymamy obecny wiek emerytalny kobiet (60 lat) z prawem do dobrowolnego wydłużenia tego wieku do 65 lat.
 61. Powołamy instytucję Asystenta Prawnego Kobiet, której celem będzie monitorowanie zjawiska przemocy wobec kobiet w rodzinie i udzielanie im pomocy prawnej.
 62. Opowiadamy się za świadomym macierzyństwem. Kobiety, które nie chcą mieć dzieci, nie mogą być do tego zmuszane. Rodziny, które nie mogą ale chcą mieć dzieci, powinny uzyskiwać pomoc państwa. W tym celu, a także dla likwidacji ogromnego podziemia aborcyjnego, opowiadamy się za referendum w sprawie liberalizacji prawa o planowaniu rodziny - decyzję w tej sprawie powinno podjąć całe społeczeństwo. Opowiadamy się także za finansowaniem lub dofinansowaniem zabiegów in vitro. Konieczne jest także zapewnienie szerokiej dostępności środków antykoncepcyjnych i wprowadzenie oświaty seksualnej do szkół.
    
  KULTURA
   
 63. Zwiększymy nakłady  na kulturę, w tym na utrzymanie i rozwój narodowych instytucji kultury oraz na edukację kulturalną w szkołach. Gwarantujemy wsparcie ze środków budżetu państwa dla znaczących przedsięwzięć kulturalnych, inicjowanych przez samorządy - zapewnimy tym inicjatywom wieloletnie, stabilizujące ich trwałość dofinansowanie. Maksymalnie wykorzystamy środki, w tym fundusze europejskie, na rewaloryzację zabytków i zwiększenie ich roli w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości.
 64. Zapewnimy wsparcie dla podstawowego nośnika kultury - książki, w tym poprzez przychylne wydawcom i autorom rozwiązania podatkowe (VAT), przyśpieszenie rozwoju Polskiej Biblioteki Internetowej i poprawę warunków funkcjonowania bibliotek wiejskich i szkolnych (zwiększenie nakładów na pokrycie kosztów, rozwój i płace), a także większe nakłady na promocję polskiej książki w kraju i za granicą.
 65. Wprowadzimy ulgi podatkowe dla podmiotów przekazujących własne środki na finansowanie kultury. Uprościmy przepisy dotyczące prowadzenia przez twórców działalności kulturalnej i  zaktualizujemy przepisy emerytalnych dla twórców.
 66. Wprowadzimy wieloletnie kontrakty menedżerskie z osobami prowadzącymi instytucje kultury, dające czasowo określone gwarancje politycznej niezależności kultury oraz gwarancje finansowe dla prowadzonej działalności.
 67. Wprowadzimy stałe, przyjazne kontakty z organizacjami pozarządowymi, związkami i stowarzyszeniami twórców oraz fundacjami sfery kultury. Polityka kulturalna, nowe przepisy i podział środków będą określane w konsultacji z tymi organizacjami.
 68. Stworzymy system wspierania debiutów wybitnych młodych artystów, zwiększymy nakłady na szkolnictwo artystyczne i wynagrodzenia artystów zatrudnionych w instytucjach finansowanych przez budżet państwa.
 69. Wprowadzimy stabilne źródła finansowania publicznej telewizji i radia, zrezygnujemy z abonamentu i dokonamy przejścia na finansowanie z budżetu państwa na stabilnych, długofalowych zasadach. Nastąpi stopniowa rezygnacja z reklam oraz przywrócenie Polskiemu Radiu i Telewizji kulturotwórczej rangi i funkcji.

  GOSPODARKA I PODATKI
   
 70. Ograniczymy o co najmniej jedną trzecią liczbę koncesji i licencji wymaganych do prowadzenia działalności gospodarczej. Umożliwimy rejestrację firm przez Internet w 3 dni, co jest możliwe dzięki ustawie przyjętej za rządów SLD, ale do tej pory nie wprowadzonej przez administrację.
 71. Wprowadzimy zasadę wiążącej interpretacji przepisów obowiązującej dla interpretacji wydanych przez organy państwa. Powołamy Rzecznika Drobnego Przedsiębiorcy.
 72. Upowszechnimy formę elektronicznego przekazu deklaracji podatkowych. Dofinansujemy sądy i przyśpieszymy rozpatrywanie spraw przed sądami gospodarczymi. Małym firmom zwiększymy dostępność do kredytów poprzez wzmocnienie Funduszu Gwarancyjno-Pożyczkowego.
 73. W okresie 4 lat pozostawimy stawki podatkowe PIT, CIT i VAT na obecnym poziomie, wynikającym z obowiązujących dzisiaj ustaw podatkowych. Wprowadzimy możliwość stosowania odpisów podatkowych na cele społecznie użyteczne, w tym w szczególności na rozwój kultury narodowej, edukację, sport oraz walkę z patologiami społecznymi.
 74. Będziemy prowadzili wyważoną politykę budżetową. Wprowadzimy planowanie kroczące: opracowywanie i przedstawianie Sejmowi corocznie, wraz z projektem budżetu na następny rok, perspektywy budżetowej na kolejne dwa lata.
 75. Zwolnimy na 3 lata pracodawców z opłat na ubezpieczenia społeczne pod warunkiem zatrudnienia absolwentów lub rodziców powracających z urlopów wychowawczych bądź macierzyńskich (rodzicielskich).
 76. Rozpoczniemy rozłożony na kilka lat proces wprowadzania podatku PIT do rolnictwa oraz urealniania składek na KRUS - rozpoczynając od grupy rolników, osiągających najwyższe dochody.
 77. Wprowadzimy ulgi podatkowe dla małych i średnich firm, ponoszących nakłady na badania i rozwój oraz zachęty finansowe dla drobnych przedsiębiorców tworzących miejsca pracy na terenach wiejskich.
 78. Uchwalimy abolicję podatkową dla Polaków pracujących za granicą w zakresie dochodów, uzyskanych w latach 2004-2006. Podejmiemy działania na rzecz zawarcia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ze wszystkimi krajami, w których pracuje znacząca liczba Polaków.
 79. Wieś polska: wdrożymy program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 przywracając dotychczasowy poziom rent strukturalnych, nie będzie politycznych czystek kadrowych w instytucjach obsługujących rolnictwo.
   
  INFRASTRUKTURA
   
 80. Przełamiemy skandaliczny paraliż w budowie nowych odcinków autostrad. Wykorzystamy do tego celu możliwości partnerstwa publiczno-prawnego. W szczególności uruchomimy na wzór węgierski proste przetargi wśród prywatnych inwestorów na budowę i utrzymanie w gotowości autostrad. Ryzyko związane z wysokością opłat i nasileniem ruchu przejmie państwo.
 81. Zapewnimy równe warunki rozwoju kolejnictwa i drogownictwa - według standardów obowiązujących w Unii Europejskiej: 40% nakładów budżetowych w infrastrukturze transportowej na kolej, 60% na drogi i autostrady.
 82. Rozpoczniemy realizację projektu "Y" - szybkiej kolei łączącej Warszawę z Łodzią i Wrocławiem, a także Poznaniem i Szczecinem. Zwiększymy stopień wykorzystania środków unijnych w modernizacji szlaków kolejowych.
   
  INFORMATYZACJA KRAJU
   
 83. e-Uniwersytety - zapewnimy każdemu studentowi uczelni państwowej dostęp do komputera podłączonego do Internetu. Rozwój elektronicznych bibliotek i zdalnego nauczania. Stworzymy system grantów dla uczelni i instytucji rozwijających polskie oprogramowanie.
 84. Umożliwimy obywatelom sprawne załatwianie większości spraw w urzędach za pomocą transmisji elektronicznej w sieci Internetu.
 85. Wprowadzimy jako normę przetargi elektroniczne w procesie zamówień publicznych na wszystkich szczeblach administracji.
 86. Rozwój rodzimego rynku informatycznego: wprowadzenie systemu dodatkowych grantów dla uczelni rozwijających wydziały informatyki, ułatwienie budowy przy uczelniach zakładów świadczących komercyjne i eksperymentalne usługi z dziedziny nowoczesnych technologii oraz utworzenie państwowego funduszu rozwoju nowoczesnych technologii dla wspierania rozwiązań z dziedziny najnowocześniejszych i eksperymentalnych technologii.
 87. Zapewnimy refinansowanie przez państwo kosztów dostępu i korzystania z Internetu przez osoby  o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  EKOLOGIA JAKO ATUT
   
 88. Zgodnie z Zieloną Księgą Unii Europejskiej postawimy w energetyce na procedury oszczędzania energii oraz na zwiększanie udziału energetycznych źródeł odnawialnych, zwłaszcza tych, które nie wytwarzają gazów cieplarnianych (energia słoneczna, wietrzna, geotermalna, wodna).
 89. Zwiększymy skuteczność gospodarki odpadami poprzez m.in. organizację systemu recyklingu i zablokowanie importu śmieci spoza granic Polski.
 90. Dokończymy proces tworzenia sieci obszarów chronionych (Natura 2000, parków narodowych i rezerwatów przyrody).
   
  POLITYKA ZAGRANICZNA. POLSKA W EUROPIE
   
 91. Polska w strefie Schengen i w strefie euro - wprowadzimy nasz kraj do strefy euro najpóźniej do 1 stycznia 2012 roku. Wejście do strefy euro zwiększy napływ kapitału tworzącego nowe miejsca pracy, obniży stopy procentowe, ułatwi turystykę i obniży jej koszty, nasilając pożyteczną dla konsumentów konkurencję.
 92. Odbudujemy współpracę z Niemcami i Francją, nastąpi znacząca poprawa stosunków w ramach Grupy Wyszehradzkiej.
 93. Podpiszemy Traktat Reformujący, aktywnie poprzemy prowadzenie przez Unię Europejską wspólnej polityki zagranicznej, w tym wspólnej polityki w stosunku do Rosji.
 94. Podejmiemy działania, aby jeszcze przed 2011r. wszystkie kraje UE otworzyły rynki pracy dla polskich obywateli.
 95. Zapewnimy bezpieczeństwo energetyczne Polski w drodze zwiększenia wydobycia ze źródeł krajowych, połączeń międzysystemowych z innymi państwami UE i promowania wspólnej, unijnej polityki energetycznej.
 96. Niezwłoczne podejmiemy rozmowy z naszymi sojusznikami w sprawie działań logistycznych służących wycofaniu polskich żołnierzy z Iraku do końca 2007 roku.
 97. Podejmiemy działania wspierające funkcjonowanie polskich mediów, placówek i inicjatyw kulturalnych oraz szkolnictwa w środowiskach polskiej emigracji zarobkowej. Rozwiniemy pomoc i ochronę prawną Polaków, pracujących za granicą.
 98. W ramach Unii Europejskiej: umożliwienie pełnego transferu uprawnień emerytalnych, wprowadzenie transgranicznego systemu świadczenia usług medycznych, uproszczenie wymogów, związanych z osiedlaniem się.
   
  WIELKIE WYDARZENIA SPORTOWE  I  KULTURALNE
   
 99. EURO 2012. Przygotujemy Polskę do Mistrzostw Europy w piłce nożnej, wykorzystując najlepszych polskich i zagranicznych specjalistów od organizacji największych imprez sportowych.
 100. Z rozmachem godnym wielkości Fryderyka Chopina zorganizujemy obchody Roku Chopinowskiego w 2010 r., wykorzystując je do szerokiej  promocji polskiej kultury w świecie.