Advertisement
Strona główna arrow Program arrow Deklaracja ideowa
Polska Przyjazna i Nowoczesna Utwórz PDF Drukuj
16 czerwca 2007 r.
Deklaracja Programowa Lewicy i Demokratów
 
I. Porozumienie LEWICA i DEMOKRACI jest ruchem politycznym, utworzonym przez partie skupiające ludzi przywiązanych do wartości i zasad Konstytucji RP. Jesteśmy przekonani, że zawarte w Konstytucji prawa, wolności i obowiązki obywateli oraz zasady działania demokratycznego państwa jednoczą Polaków w pracy dla siebie i swojej Ojczyzny.

Uważamy, że odzyskanie pełnej suwerenności w 1989 r., będące dziełem opozycji demokratycznej i wielkiego, społecznego ruchu "Solidarność" - dokonało się w sposób godny najlepszych tradycji narodu polskiego, w drodze dialogu i w atmosferze spokoju społecznego, dzięki odpowiedzialności za kraj obu stron tego porozumienia.

II. Polska od 1990r. dokonała ogromnego skoku cywilizacyjnego, politycznego i ekonomicznego. Stworzyliśmy solidne podstawy systemu demokratycznego, mamy nowoczesną konstytucję, jesteśmy w Unii Europejskiej i NATO, zbudowaliśmy konkurencyjną, szybko rozwijającą się gospodarkę, zdecydowanie wzrosła liczba kształcącej się młodzieży, kolejne rządy - do roku 2005 - podejmowały wiele inicjatyw, budujących prestiż Polski na arenie międzynarodowej.

Nie uniknięto jednak porażek. Kolejno rządzące partie polityczne wszystkich opcji w coraz większym stopniu wykorzystywały swoją pozycję dla realizowania własnych, partykularnych interesów, co spowodowało wzrost przypadków korupcji i nadużywania władzy. Innym niekorzystnym zjawiskiem - na przestrzeni kilkunastu lat - było poszerzenie się strefy ubóstwa i osłabienie poczucia bezpieczeństwa socjalnego wielu ludzi.

III. Receptą na te niepowodzenia miała być tzw. IV RP - propagandowy slogan, ukuty wspólnie przez polityków PiS i Platformy Obywatelskiej i zachwalany jako wielki projekt moralnej odnowy i budowy uczciwej Polski. Rzeczywiste oblicze "IV RP" jest jednak zupełnie inne:
 
•  naruszana jest Konstytucja i prawa obywatelskie,
•  partie rządzące zawłaszczają państwo na skalę dotychczas niespotykaną, szerzy się niekompetencja urzędników, uprawiana jest korupcja polityczna,
•  dokonywane są kompromitujące i niezwykle szkodliwe eksperymenty na polskiej szkole,
•  naruszana jest samorządność i zasada świeckości państwa,
•  ustawicznie podejmowane są działania, mające na celu podporządkowanie sądów władzy wykonawczej,
•  prowadzona jest niespójna i rozrzutna polityka finansowa, zaniedbuje się takie dziedziny jak edukacja, zdrowie, walka z ubóstwem, infrastruktura,
•  społeczeństwo jest bezustannie konfliktowane, najwyżsi urzędnicy (z premierem włącznie) publicznie posługują się insynuacjami i oszczerstwami, rozpętano szaleństwo teczkowo-lustracyjne, nieszanowane są, a czasami wręcz niszczone największe autorytety polskiego państwa,
•  bezmyślnie rozmontowano polski wywiad i kontrwywiad wojskowy,
•  Polska jest w Europie marginalizowana, a nierzadko kompromitowana.

Za ten stan rzeczy odpowiedzialni są przede wszystkim PiS, Samoobrona i LPR.

Współodpowiedzialność ponosi jednak także Platforma Obywatelska, która ścigała się z PiS-em w radykalnych hasłach, dezawuowała dorobek kilkunastu lat transformacji, nie przeciwdziałała lub wręcz popierała szkodliwe pomysły PiS-u.

***

Polska potrzebuje alternatywy - nie tylko dla radykalnej, populistyczno-nacjonalistycznej prawicowej koalicji, ale także dla prawicowo-konserwatywnej Platformy Obywatelskiej.

Taką alternatywą jest blok centrolewicowy - LEWICA i DEMOKRACI.
Partie, wchodzące w skład porozumienia LEWICA i DEMOKRACI są dumne ze swego udziału w sukcesach Polski, a zarazem świadome swoich zaniedbań i błędów. Nie cierpimy na amnezję, jak inne partie. Nie burzymy gmachu, który przez lata, wielkim wysiłkiem i wyrzeczeniami wznosiły miliony rodaków. Chcemy naprawiać, a nie niszczyć. Doceniając sukcesy i wyciągając wnioski z porażek, chcemy kontynuować budowę Polski praworządnej, nowoczesnej i sprawiedliwej, Polski przyjaznej dla obywatela - wyeliminować zaś wszystko to, co w osiąganiu tych celów przeszkadza.


Przedstawiając niniejszą deklarację proponujemy naszym Rodakom zupełnie inną wizję Polski:

8 razy INACZEJ

1. POLSKA praworządna i ponadpartyjna.

 
Porozumienie LEWICA i DEMOKRACI chce położyć kres zawłaszczaniu państwa
, zagwarantować powagę i autorytet instytucjom demokratycznym, odpartyjnić i zdecentralizować państwo, przywrócić młodym, wykształconym Polakom wiarę w to, że o ich sukcesie decydować będzie talent, pracowitość i kompetencje, a nie towarzyskie i partyjne układy. W sprawach zasadniczych dla Polski współpraca najważniejszych partii powinna być obowiązkiem, a nie wyrachowaniem politycznym. Patologie, w tym takie jak korupcja i przestępczość, chcemy zwalczać przede wszystkim przez jawność, przejrzystość, profilaktykę i prewencję, współpracę z organizacjami pozarządowymi, a nie tylko przez stale zaostrzaną represję. Organy ścigania muszą zostać odpolitycznione, a niezawisłość sądów oraz ich ochrona przed politycznymi naciskami wzmocniona.

2. POLSKA ludzi wolnych i twórczych
 
Człowiek pragnie być wolny. Chce w sposób nieskrępowany dokonywać wyboru swojej drogi życiowej, głosić swoje poglądy, poszukiwać prawdy i badać otaczający go świat. Wyrażać swoją osobowość i tożsamość kulturową w sposób, jaki mu najbardziej odpowiada. Niezbędne ograniczenia mogą wynikać tylko z tego, że realizując swoje prawo do wolności obywatel nie może naruszać analogicznych praw innych obywateli. Rządy PiS-u sprawiły, że zasady te są naruszane.
 
LEWICA i DEMOKRACI przywrócą znaczenie tych zasad. Tylko wolni obywatele w przyjaznym państwie mogą poradzić sobie z wyzwaniami, jakie stoją w najbliższych dziesięcioleciach przed Polską. Chcemy być i będziemy "głosem wolnym, wolność ubezpieczającym".
Zobowiązujemy się ściśle przestrzegać praw i wolności obywatelskich, stanowczo przeciwstawiać się wszelkim przejawom dyskryminacji, rasizmu, antysemityzmu i homofobii. Nie będziemy tolerować zachowań, pobudzających nienawiść i przemoc. Wyeliminujemy wszelkie przejawy cenzury w nauce i sztuce, zapewnimy wolność sumienia i świeckość państwa. Nikt nie będzie wykluczany i marginalizowany.

3. POLSKA szanująca prawa kobiet.
 
Dla LEWICY i DEMOKRATÓW równość kobiet i mężczyzn to zarówno podstawowa zasada praw człowieka i obywatela jak i gwarancja zrównoważonego rozwoju gospodarczego i ładu społecznego. Naszym celem jest, aby kobiety nie były stawiane wobec dramatycznego wyboru: dom czy praca, rodzina czy realizacja aspiracji zawodowych lub zainteresowań, posiadanie dzieci czy utrzymanie zatrudnienia. Przeciwdziałać będziemy nierównościom płacowym między kobietami i mężczyznami. Z energią podejmiemy problem przemocy w rodzinie i molestowania kobiet w sferze publicznej, przez ugrupowania konserwatywne traktowany jako wstydliwy. Nie godzimy się na podziemie aborcyjne. Chcemy zlikwidować tę patologię, jednak - w przeciwieństwie do innych ugrupowań politycznych - nie angażując w tym celu aparatu ścigania. Potrzebna jest oświata seksualna w szkole i w mediach oraz dostępność środków antykoncepcyjnych.

Sygnatariusze, reprezentujący partie lewicowe opowiadają się za zliberalizowaniem ustawy o planowaniu rodziny i poddaniem tej kwestii pod referendum ogólnonarodowe. Partia Demokratyczna ponownie przeanalizuje swoje dotychczasowe stanowisko.

4. POLSKA edukacji i kultury.

 
O przyszłości kraju będą decydować zasoby ludzkie, ich jakość. Dlatego głównym priorytetem polityki państwa uczynimy edukację, naukę i kulturę. Dalszy, długoletni rozwój gospodarczy i społeczny musi być oparty na wiedzy, a nie taniej sile roboczej, której znacznie tańsze i większe zasoby mają inne kraje. Chcemy w tym celu realizować tzw. europejską strategię lizbońską, która zakłada wzrost udziału i wpływu nauki na rozwój państw unijnych.

Przedstawimy rodakom plan stworzenia w Polsce systemu edukacyjnego dorównującego najlepszym w Europie. Będzie to system właściwie kształtujący nie tylko zawodowe, ale i obywatelskie cechy młodych ludzi, dostępny dla wszystkich, bez względu na zasobność portfela i miejsce urodzenia. Potrzebna nam jest mądra, przyjazna, dobrze wyposażona, ucząca kultury i tolerancji, organizująca czas wolny młodzieży szkoła.


Naprawimy zaniechania i szkody, jakie wyrządziła - i nadal wyrządza - polskiej edukacji obecna koalicja.

5. POLSKA ludzi aktywnych i ufnych w przyszłość.
 
Wydobycie całej, tkwiącej w społeczeństwie energii i wykorzystanie jej dla lepszego współdziałania i przeprowadzenia niezbędnych reform wymaga zagwarantowania podstawowego bezpieczeństwa socjalnego. Chodzi o uwolnienie Polaków od strachu i poczucia bezradności wobec utraty pracy, choroby i biedy.

My, LEWICA I DEMOKRACI, stwierdzamy: dzięki wysiłkowi polskiego społeczeństwa w ciągu ostatnich 17 lat, dzięki przeprowadzonym reformom gospodarczym, dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej powstały obecnie warunki, aby zmierzyć się z największym wyzwaniem: uwolnić Polaków od obaw o przyszłość ich i ich dzieci.

Potrzebna i możliwa jest zmiana kierunków wydatkowania środków z budżetu państwa:
 
•  po pierwsze, w celu naprawy systemu opieki zdrowotnej, tak aby podnieść jakość usług, a zarazem radykalnie skrócić czas oczekiwania na niezbędne leczenie. Zwiększeniu dopływu środków powinien towarzyszyć pakiet przedstawionych już publicznie przez LiD reform.

•  po drugie, w celu wdrożenia takiej polityki socjalnej, która przede wszystkim skoncentruje się na uwolnieniu Polaków od obaw, że nie stać ich będzie na zapłacenie czynszu, wykupienie podstawowych lekarstw czy wyżywienie rodziny.

***

Edukacja, zdrowie, ochrona przed wykluczeniem społecznym - oto trzy wielkie wyzwania, a zarazem cele, które łączy jedna wspólna cecha: to inwestycja w człowieka. Zdaniem LEWICY i DEMOKRATÓW tylko taka inwestycja da każdemu z naszych rodaków szansę na godne, ciekawe życie i wyzwoli energię wszystkich Polaków. Inwestycji tej musi towarzyszyć właściwa polityka gospodarcza - rynkowa, zachęcająca do inwestowania, stawiająca na przedsiębiorczość, rozwijająca konkurencję, odbiurokratyzowana, usuwająca przedsiębiorcom przeszkody w rozwoju, negocjująca optymalny (tzn. pozwalający sfinansować wymienione cele społeczne) system podatkowy.

6. POLSKA domem wszystkich regionów.

 
Polacy nie mają równych szans na dobrą edukację, dostęp do kultury, awans zawodowy i społeczny nie tylko dlatego, że urodzili się w rodzinach niezamożnych czy wręcz biednych, ale także dlatego, że pochodzą z regionów, zaliczanych do Polski "B".

LEWICA i DEMOKRACI są w pełni świadomi tego zagrożenia i są gotowi mu przeciwdziałać. Wymaga to opracowania długoletniego programu wyrównywania poziomów cywilizacyjnych bardziej i mniej rozwiniętych regionów kraju. W grę wchodzi rozbudowa infrastruktury, przyciągnięcie inwestycji prywatnych, rozbudowa na tych terenach szkolnictwa (zwłaszcza wyższego), wspieranie znaczących przedsięwzięć kulturalnych.

Programowy cel "Polska domem wszystkich regionów" chcemy także realizować za granicą.
 
Nowa polska emigracja zarobkowa w Europie - to 17-sty region Polski. Z jednej strony zamierzamy tworzyć warunki, aby zachęcić młodych ludzi do pozostania w Polsce, z drugiej uważamy za konieczne wprowadzenie rozwiązań, których celem będzie podtrzymanie więzi z ojczyzną osób podejmujących pracę za granicą, w tym umożliwienie im i ułatwienie udziału w życiu publicznym kraju.

7. POLSKA ekologiczna.

 
Polska - to nasza część planety, za którą ponosimy odpowiedzialność. Przed ryzykami ekologicznymi nie chronią granice państw. Musimy aktywnie włączyć się do rozwiązywania światowych problemów ekologicznych, takich jak globalne ocieplenie czy ochrona ginących gatunków zwierząt i roślin. My, LEWICA i DEMOKRACI, uznajemy ochronę środowiska naturalnego człowieka i zrównoważonego rozwoju za jeden z priorytetów polskiej polityki wewnętrznej i zewnętrznej. Potrzebujemy programu rozwoju odnawialnych i "czystych" źródeł energii, udoskonalenia i zmniejszenia szkodliwości "brudnych" technologii, energooszczędnych budynków i metod oświetlania, rozwoju sprawnego i wygodnego transportu publicznego, promowania i wspierania zachowań proekologicznych.

8. POLSKA z wiarą w Europę.
 
Partie, tworzące porozumienie LEWICA i DEMOKRACI uważają obecną politykę zagraniczną, w tym zwłaszcza europejską, za pasywną, a niekiedy wręcz szkodliwą dla interesów Polski. Chcemy to zmienić. Chcemy uczynić z Polski jednego z liderów dalszej integracji europejskiej - zarówno gospodarczej, jak i politycznej. Opowiadamy się za jak najszybszym przyjęciem nowego traktatu konstytucyjnego i wstąpieniem Polski do strefy euro. Zdecydowanie sprzeciwiamy się rządowym zapowiedziom blokowania przyjęcia traktatu konstytucyjnego w związku z systemem głosowania w Unii. Blokowanie i hamowanie postępów w integracji Unii szkodzi interesom Polski. Bez instytucjonalnych reform nie będzie dalszego rozszerzenia Unii, a w żywotnym interesie Polski jest obecność Ukrainy i państw bałkańskich we wspólnej rodzinie europejskiej.

Chcemy wydobyć polską politykę zagraniczną z zapaści, w jakiej się znalazła. Polska musi odzyskać wizerunek kraju przewidywalnego, przyjaznego i zdolnego do współdziałania z innymi państwami.

***

Przedstawiając niniejszą deklarację my, LEWICA i DEMOKRACI, proponujemy naszym rodakom zupełnie inną wizję Polski, niż ta, której doświadczamy na co dzień i ta, która wyłania się z programów innych ugrupowań opozycyjnych.

Nasza Polska to praworządne i liberalne - czyli szanujące prawa, wolność, godność i podmiotowość obywatela - państwo, solidarne i obywatelskie społeczeństwo, to kraj , którego celem jest wolna, równa i braterska Europa.

Powołujemy Radę Programową, która dzisiejszą deklaracją otwiera publiczną debatę nad tym, przy pomocy jakich mechanizmów i instrumentów najlepiej i najszybciej można urzeczywistnić cele, przedstawione w tym dokumencie. O radę zwrócimy się do ludzi nauki, ekspertów i profesjonalistów, wykorzystamy także dorobek programowy naszych partii. Stworzymy możliwość wypowiadania się w Internecie. Do współtworzenia szczegółowego programu zapraszamy istniejące i tworzące się ruchy obywatelskie (które witamy z nadzieją), związki zawodowe, organizacje społeczne i pozarządowe, ludzi samorządu - jednym słowem wszystkich tych, którym taka właśnie wizja Polski - POLSKI PRZYJAZNEJ i NOWOCZESNEJ - jest bliska.


Warszawa, 14.06.2007r.

Podpisali:

Przewodniczący Rady Programowej LiD - Aleksander Kwaśniewski
 
Za Sojusz Lewicy Demokratycznej - Wojciech Olejniczak
 
Za Socjaldemokrację Polską - Marek Borowski
 
Za Partię Demokratyczną-demokraci.pl - Janusz Onyszkiewicz
 
Za Unię Pracy - Waldemar Witkowski